Skip to main content
Praktyki i staże

W Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej / stażu. W tym celu należy zwrócić się do Prezesa Zarządu z wnioskiem o przyjęcie na praktykę /staż.


Dla stażysty

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć lekarz zatrudniony w innym podmiocie leczniczym, ubiegający się o przystąpienie do stażu kierunkowego w ramach specjalizacji w oddziale/komórce organizacyjnej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

W przypadku ubiegania się o staż kierunkowy lekarz powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o zgodę Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. oraz akceptację kierownika oddziału/komórki organizacyjnej, na podjęcie stażu cząstkowego w określonej komórce i w danym zakresie.
 2. Porozumienie zawarte z podmiotem kierującym, które powinno zawierać potwierdzenie:
  a) objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw
  nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
  b) posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolności do pracy),
  c) przeszkolenia lekarza w zakresie BHP i p.poż.
 3. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem do stażu – do pobrania w Dziale Kadr w dniu rozpoczęcia.

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Podmiotu Kierującego.

Dla Praktykanta

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien złożyć uczeń/student, ubiegający się
o przystąpienie do praktyki zawodowej w oddziale/komórce organizacyjnej Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

W przypadku ubiegania się o praktykę zawodową uczeń/student powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o zgodę Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. oraz akceptację kierownika oddziału/komórki organizacyjnej, na podjęcie praktyki zawodowej w określonej komórce i w danym zakresie. 
 1. W przypadku akceptacji wniosku osoba ubiegająca się o praktykę otrzymuje pisemną zgodę na jej realizację na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Otrzymany dokument upoważnia ucznia/studenta
  do wystąpienia do Uczelni z prośbą o zawarcie porozumienia.
 2. Karta obiegowa, która jest niezbędnym dokumentem przed przystąpieniem do praktyk – do pobrania w Dziale Kadr w dniu rozpoczęcia.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności – (druk do pobrania)

Niedopełnienie formalności skutkuje niedopuszczeniem do realizacji praktyk.

Szpital akceptuje wzory wniosku oraz Porozumienia/Umowy właściwe dla Uczelni.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt

tel. 32 720 77 62